Requester for languange

install the Albanian language

Mirësevini në komunitet, @Arbeni95.

E zhvendosa këtë temë në kanalin e duhur, pasi do të ketë më shumë dukshmëri këtu. Flask është një version i Metamask i krijuar për zhvilluesit për të testuar veçori të reja eksperimentale. Nëse mbështetja për shqip shtohet në aplikacionin kryesor të prodhimit, ai përfshihet automatikisht edhe në MM Flask.

Faleminderit për sugjerimin e veçorive.

Welcome to the community, @Arbeni95.

Moved this thread to the proper channel, as it’ll get more visibility here. Flask is a version of Metamask meant for developers to test new experimental features. If support for Albanian is added to the main production app, it’s automatically included in MM Flask as well.

Thanks for the feature suggestion.