Transfer to Ronin wallet, token cant move in ronin wallet but i still lost token

i transfer to ronin wallet but it cant move in and in metamask wallet i lost wat i transfer and what i can do now?

@songque what token you sent to ronin wallet?
You see him on the page etherscan*io
after entering the ronin address to this page.

tôi không hiểu mình phải làm gì ?

@songque send some info :slightly_smiling_face: token name or hash ID…

1 Like

Transaction Hash:
0xd8da5e07fbb6bd4aa3f32a6fe7c9567262b4672a76ec0286c5ce2dad478fcd82

Tôi vẫn đang ở đây chờ hỗ trợ từ các bạn

@songque your Ronin address is ronin:229948e1ec6c70f4dfb5f7608071f7f38bece45e ?

yes - đúng la địa chỉ như trên, hiện Việt Nam đã rất muộn nên mong được hỗ trợ sớm

229948e1ec6c70f4dfb5f7608071f7f38bece45e
Tôi điền vào ô thêm người nhận địa chỉ trên và chuyển thành công
nhưng không nhận được tiền về ví rôin

Hi @songque try this:

1 Like

Tôi đã làm được, vậy bây giờ tôi có 2 vi Metamask đúng không ?
Cảm ơn sự trợ giúp của bạn.

Test this game :smiley: with smaller sums ETH.

Maybe this video will help you