Không thể nhập chữ trên ví metamask

Ví metamask của tôi không thể nhập được chữ trong khi tôi vẫn nhập được ký hiệu