Tôi có lệnh chuyển từ binance sang nhưng chưa nhận được?

Tôi có lệnh chuyển từ binance sang nhưng chưa nhận được?