Unable to connect

I have already installed metamask extension Chrome and login. But I can not connect to websites. Each time I press connect, it forces me to install again.

Mình cài phần mềm Metamask rồi, login rồi nhưng không kết nối được vào các trang web. Mỗi lần ấn kết nối là hiện ra trang web bắt mình cài lại. Mình đã cài rồi và login rồi.

What site are you trying to connect to?

daomaker lauchpad
occam fi lauchpad